Thêm bớt tài khoản

No Comments 1225 Views0


Nếu thêm dưới 10 tài khoản:

Viết thông tin First Name, Last Name, Email muốn tạo, mỗi Tài khoản 1 dòng và gửi về:

support@emailthuonghieu.com

Nếu thêm từ 10 tài khoản trở lên xin vui lòng điền vào file excel với các cột First Name, Last Name, Email, Password tạm thời và gửi về

support@emailthuonghieu.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *